• ברוכים הבאים לפורום החדש של חסידות ברסלב

צדקה תציל ממות !!!

אלזם

New Member
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>מקורות הצדקה</span>

דברים פרק ט"ו

פסוק ז':

"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך
אשר-ה' אלקיך נתן לך לא תאמץ את-לבבך ולא תקפץ את-ידך מאחיך האביון:"

פסוק ח'':

,כי פתח תפתח את-ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו:"

פסוק ט':

"השמר לך פן-יהיה דבר עם-לבבך בליעל לאמר קרבה שנת-השבע
שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל-ה' והיה בך חטא:"

פסוק י':

נתון תתן לו ולא-ידע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך
בכל-מעשך ובכל משלח ידך:"

פסוק י"א:

"כי לא-יחדל אביון מקרב הארץ על-כן אנכי מצוך לאמר
פתח תפתח את-ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך:"
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>ב"ה הלכות מצוות צדקה</span>א. מצוות עשה לתן צדקה לעניי ישראל כפי מה שראוי לעני אם הייתה
יד הנותן משגת. שנאמר "פתוח תפתח את ידך לו" ונאמר "והחזקת בו גר
ותושב וחי עמך" ונאמר "וחי אחיך עמך"ב. וכל הרואה עני מבקש והעלים עיניו ממנו ולא נתן לו צדקה עבר בלא תעשה שנאמר "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון".ג. מפרנסין ומכסין עניי גויים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום. ועני המחזר על הפתחים - אין נזקקין לו למתנה מרובה אבל נותנין לו מתנה מועטת ואסור להחזיר את העני ששאל – ריקם. ואפילו אתה נותן לו גרוגרת אחת שנאמר "אל ישוב דך ונכלם".ד. עני שאינו רוצה ליקח צדקה - מערימין עליו ונותנין לו לשם מתנה או לשם הלוואה. ועשיר המרעיב את עצמו ועינו צרה בממונו שלא יאכל ממנו ולא ישתה - אין משגיחין בו.ה. מי שאינו רוצה ליתן צדקה או שיתן מעט ממה שראוי לו – בית דין כופין אותו ומכין אותו מכת מרדות עד שיתן מה שאמדוהו ליתן. ויורדין לנכסיו בפניו ולוקחין ממנו מה שראוי לו ליתן. וממשכנין על הצדקה ואפילו בערבי שבתות.ו. עני שהוא קרובו קודם לכל אדם. עניי ביתו קודמין לעניי עירו עניי עירו קודמין לעניי עיר אחרת שנאמר "לאחיך לענייך ולאביונך בארצך".ז. כל עיר שיש בה ישראל - חייבין להעמיד מהן גבאיי צדקה אנשים ידועים ונאמנים שיהיו מחזרין על העם מערב שבת עד ערב שבת. ולוקחין מכל אחד ואח מה שהוא ראוי ליתן ודבר הקצוב עליו, והם מחלקין המעות מערב שבת לערב שבת ונותנין לכל עני ועני מזונות המספיקין לשבעה ימים וזוהי הנקרא קופה".ח. וכן מעמידין גבאין שלוקחין בכל יום ויום מכל חצר וחצר פת ומיני מאכל או פירות או מעות ממי שמתנדב לפי שעה ומחלקין את הגבוי לערב בין העניים ונותנין לכל עני ממנו פרנסת יומו וזהו הנקרא "תמחוי".ט. מעולם לא ראינו ולא שמענו בקהל מישראל שאין להם קופה של צדקה. אבל תמחוי - יש מקומות שנהגו בו ויש מקומות שלא נהגו בו. והמנהג הפשוט היום שיהיו גבאי הקופה מחזרין בכל יום ומחלקין מערב שבת לערב שבת.י. חייבין אנו להיזהר במצוות הצדקה יותר מכל מצוות עשה לפי שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו שנאמר "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו... לעשות צדקה" ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה. שנאמר "בצדקה תכונני" ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה שנאמר "ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה".יא. לעולם אין אדם מעני מן הצדקה ואין דבר רע ולא יזק נגלל בשביל הצדקה שנאמר "והיה מעשה הצדקה שלום". וכל המרחם מרחמין עליו שנאמר "ונתן לך רחמים וריחמך והירבך". וכל מי שהוא אכזרי ואינו מרחם יש לחוש ליחסו , שאין האכזריות מצויה אלא בעובדי כוכבים שנאמר "אכזרי המה ולא ירחמו". וכל ישראל והנלווה עליהם כי אחים הם שנאמר "בנים אתם לה' אלוקיכם". ואם לא ירחם האח על האח מי ירחם עליו? ולמי עניי ישראל נושאין עיניהם - הלעובדי כוכבים ששונאין אותם ורודפין אחריהם? האין עיניהם תלויות אלא לאחיהן.יב.כל המעלים עיניו מן הצדקה - הרי זה נקרא "בליעל" כמו שנקרא עובד עבודת עבודת כוכבים בליעל ובעבודת כוכבים הוא אומר "יצאו אנשים בני בליעל" ובמעלים עיניו מן הצדקה הוא אומר "הישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעיל. ונקרא רשע שנאמר ורחמי רשעים אכזרי". ונקרא חוטא שנאמר "וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא". והקב"ה קרוב לשוועת עניים שנאמר "שוועת עניים אתה תשמע". לפיכך צריך להיזהר בצעקתם שהרי ברית כרותה להם שנאמר "והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני".יג. כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות ופניו כבושות בקרקע - אפילו נתן לו אלף זהובים - אבד זכותו והפסידה. אלא נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחה ומתאונן עמו על צרתו שנאמר "אם לא בכיתי לקשה יום עגמה נפשי לאביון". ומדבר לו דברי תחנונין וניחומים שנאמר "ולב אלמנה ארנין".יד.שאל העני ממך ואין בידך כלום ליתן לו - פייסהו בדברים ואסור לגעור בעני או להגביה קולו עליו בצעקה מפני שליבו נשבר ונדכא והרי הא אומר "לב נשבר ונדכא אלוהים לא תבזה". ואומר "להחיות רו שפלים ולהחיות לב נדכאים". ואוי למי שהכלים את העני אוי לו אלא יהיה לו כאב בין ברחמים בין בדברים שנאמר "אב אנוכי לאביונים".

ט"ו. לעולם ידחוק אדם עצמו ויתגלגל בצער ואל יצטרך לבריות ואל ישליך עצמו על הציבור. וכן ציוו חכמינו ואמרו "עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות". ואפילו היה חכם ומכובד והעני יעסוק באומנות ואפילו באומנות מנוולת ולא יצטרך לבריות. מוטב לפשוט עור בהמות נבלות ולא יאמר לעם "חכם גדול אני, כהן אני פרנסוני" – ובכך ציוו חכמים. גולי החכמים היו מהם חוטבי עצים ונושאי הקורות ושואבי מים לגנות ועושים הברזל והפחמים ולא שאלו מן הציבור ולא קיבלו מהם כשנתנו להם.

<span style='font-size:14pt;line-height:100%'> שמונה מעלות בצדקה, זו למעלה מזו.</span>


1. מעלה גדולה שאין למעלה הימנה זה המחזק ביד ישראל שמך {נהיה עני} ונותן לו מתנה או הלוואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות.


פחות מזה:

2. שלא ידע הנותן למי נתן,

ולא ידע העני ממי לקח.פחות מזה:

3. שידע הנותן למי נתן,

ולא ידע העני ממי לקח.פחות מזה:

4. שידע העני ממי נטל

ולא ידע הנותן.


פחות מזה:

5. שייתן לו בידו קודם שישאל.פחות מזה:

6. שייתן לו אחר שישאל.פחות מזה:

7. שייתן לו פחות מן הראוי

בסבר פנים יפות.


פחות מזה:

8. שייתן לו בעצב.


{משנה תורה לרמב"ם הלכות מתנות עניים פרק י', הלכות ז' – י"ד}
 

alia1

New Member
נא אל תבישנו.........

פעם נכנסה אשה אחת לחדרו של הצדיק מאפטא
וביקשה להניח על שולחנו "פתקת בקשות"כמנהג החסידים.
אך הצדיק רמז למשמשו שלא יניח לאשה להתקרב לשולחן,
וגם פנה אליה בנימת תרעומת-'הרי אתמול עברת עבירה פלונית,
וכיצד את מעזה לעבור היום את מפתן ביתי?'
האשה החוירה לשמע גערת הצדיק,אך מיד התעשתה
וענתה בעיניים דומעות:'הקדוש ברוך הוא יודע העבירות של
כל אדם ואדם,ובכל זאת אינו מבייש את החוטא,ואף מזכהו
במחילה וכפרה על כל חטא ועוון.ואתה הרב מאפטא,
אינו יכול להתאפק מלגלות חרפת אשה מסכנה,
המבקשת סליחה ומחילה על חטאה?'
הצדיק לא השיב דבר לאשה באותו מעמד,אלא,
רמז למשמשו שיקח ממנה את "פתק הבקשות",
ותוך כדי עיון בו זלגו עיניו דמעות מרב התרגשות.
וכסיפר המעשה באזני תלמידיו,העיר:מעולם לא נצחני אדם
בדברים,אלא אשה פשוטה זו,שצדקה בכל מילה היום...........
 

alia1

New Member
"ולא ירע לבבך בתתך לו..."

ר' אליהו חיים מייזל,רבה של לודז',
היה הולך מדי פעם אצל מר פוזננסקי,
שהיה עשיר ידוע בלודז',לצרכי צדקה.
תמיד התמקח אתו,וככל שנתן לו,
היה הרב רוצה כפליים,
ותמיד היה מפרט בפניו את צרכי העניים.
פעם אמר לו פוזננסקי:'רבי,לו היית עשיר כמוני,
האם היית מחלק בפעם אחת את כל כספך לצדקה?

'אין לי כל פחד מזה'-ענה הרב,
'לו הייתי עשיר מאד כמוך-
היה לי גם לב עשיר!'
 

alia1

New Member
שכר הצדקה.

"הנותן צדקה לעני מתברך בשש ברכות,
והמפייסו בדברים מתברך באחת עשרה ברכות"(ב"ב,ט',ב')

ואם נותן הצדקה גם מפייסו בדברים-מתברך
בשבע עשרה ברכות ביחד,
ושבע עשרה-מניין "טוב".

ורמז לגמול זה אנו מוצאים בפסוק
"כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך"-
בזכות נדבתך לעני ופיוסו,
יברכך הקב"ה ב-י"ז ברכות
כמניין "הזה".
 

אלזם

New Member
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'><span style='color:red'>בתו של ר' עקיבא:</span></span>

ר' עקיבא היתה לו בת, אמרו לו כלדיים {אסטרוולוגים} באותו יום שתכנס לחופתה יכישנה נחש ותמות, והיה דואג לדבר מאוד. באותו יום לקחה את המבחנה נעצה אותה בסדק, קרה שישבה בעינו של הנחש, בבקר כאשר לקחה אותה היה נסרך ובא נחש אחריה, אמר לה אביה מה עשית? אמרה לו בערב בא עני קרא בפתח והיה טרוד כל העולם בסעודה ואין שומע, קמתי ולקחתי מנתי שנתתם לי ונתתיה לו. אמר לה מצווה עשית. יצא ר' עקיבא ודרש וצדקה תציל ממות.

<span style='color:blue'>מוסר השכל- וצדקה תציל ממות-- יכולים לקבוע בשמיים שאדם מסויים הגיעה שעתו להיפטר מן העולם אך אם יעשה מעשה טוב זה עלול לשנות את הגזירה הזאת והנה בסיפור הנ"ל ביום חופתה עשתה מעשה טוב הכניסה עני ביום חופתה שהרי ביום חתונה ממהרים ולחוצים והיא הכניסה ועשתה מצווה הכנסת אורחים נתנה לעני אוכל ולכן לא הוכשה ע"י הנחש בגללמעשה הצדקה שעשתה</span>
 
א

אורחים

Guest
צדקה תציל ממוות
------------------
מעשה שהיה , לפני 10 שנים מת קבלן מפורסם ,כשעלה השמימה הגיע לשערי שמים ,מייד בדקו את עברו וראו שהוא אדם שעושק ענים
מייד הכניסו אותו לגהינום . למחרת באו שני מלאכים שומרי הסף והביאו אותו לגן עדן ,כעבור 3 שעות באו שום המלאכים שומרי הסף ,לקחו אותו מגן עדן והחזירו אותו לגהינום
שאל הקבלן מה אתם רוצים ממני אולי תחליטו!!!
אמרו לו ,שבאת ראינו שאתהעושק ענים ,זרקנו אותך לגהינום .אבל --- אז הגיע פקס שאמר שיום לפני מותך ,תרמתה מליון דולר לילדים ענים אז החזרנו אותך לגן עדן
אבל כעבור כמה שעות הגיע פקס שאמר שהצק חזר(אין כיסוי)לכן זרקנו אותך לגהינום
 
חלק עליון