• ברוכים הבאים לפורום החדש של חסידות ברסלב

שמחה ועצבות

אשת נח

New Member
אחד מיסודות החסידות היא עבודת ה בשמחה וחתירה מתמדת לדחיקת העצבות,
הפוקדת את האדם בחיי יום יום.
לפי תורת הבעש''ט, מטשטשת העצבות את הכרת האדם בבורא העולם,
וכך אינו מסוגל להשיג ולהבין את הסיבות והתוצאות של הנהגת ה בעולם.
הצדיק רבי אהרן הגדול מקרלין היה אומר:
השמחה כשלעצמה אינה מצווה - ואף-על-פי-כן בכוחה להביא לכלל קיום כל המצוות שבתורה.
מאידך, העצבות אינה עבירה - אולם זו עלולה להביא לידי כל העבירות שבעולם...

"ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם,ויעבדו את עצביהם ויהיו להם למוקש" (תהילים ק"ו ל"ו)

עצבים - עצב- צב
עצבות מזדחלת כמו צב.
השמחה-צמיחה...
 

alia1

New Member
בס"ד,

אמר ר' נחמן מברסלב זיע"א,

שגם הבכיות של אדם לפני ה'-צריכות להיות

מתוך שמחה ולא מתוך עצבות חלילה,ורמז לדבר

ר"ת של ב כ י ה -"ב'שמך י'גילון כ'ל ה'יום",

ובכך מקיימים את מצוות עשה של שמחה,

שנאמר"עבדו את ה' בשמחה"(תהלים ק').

וזה שנאמר בפרשת "כי תבוא"-"ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך".

וכן אמר כי "בשמחה"=אותיות "מחשבה".
 

אשת נח

New Member
אכן בלי מחשבה השמחה אינה שמחה.

"שמירת האיזון בין תוכנה הפנימי של השמחה
לבין ביטוייה החיצונים
היא היסוד העיקרי לעיצובה של השמחה הרצויה.
אם התוכן הוא דל והביטויים הם מרובים, אין זו "שמחה", אלא "הוללות וסכלות"
(הרמב"ם).
 

אלזם

New Member
חג עצמאות 58 שמח לכל הגולשים ובית ישראל !!!

יום העצמאות הוא החג הלאומי של מדינת ישראל, אשר מציין את ההכרזה על הקמתה בתום המנדט הבריטי. יום העצמאות חל בתאריך ה' באייר, למחרת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

בה' באייר תש"ח (14 במאי 1948), יום לפני סיום המנדט, נחתמה מגילת העצמאות ודוד בן גוריון (לימים ראש ממשלתה הראשון של מדינת ישראל) הכריז על הקמת מדינת ישראל. ההכרזה באה בעקבות החלטת החלוקה של עצרת האו"ם, שקראה להקמתן של מדינה יהודית ומדינה ערבית בארץ ישראל המערבית.


כחג צעיר למדי, מנהגי החג עודם בתהליך גיבוש. מנהגי החג העיקריים הם:

לאחר הכרזת החג נפתחות במות בידור בכל רחבי הארץ, וזיקוקי דינור משוגרים לשמים.
המונים גודשים את הרחובות באזורי הבידור.
אזרחים רבים תולים דגלים וקישוטים על מרפסות בתיהם, ושמים דגלונים על חלונות מכוניותיהם.
רבים ממחנות צה"ל נפתחים לביקורים של הציבור הרחב, ונותנים לציבור הזדמנות, פעם בשנה, לפגוש מקרוב את כלי הנשק של צה"ל: ספינות הטילים, טנקים, מטוסי קרב, נשק קל של צה"ל ועוד.
רבים מתושבי המדינה יוצאים לפיקניקים ומנגלים בכל רחבי המדינה.
בבתי הכנסת של הציונות הדתית עורכים תפילה חגיגית ואומרים בה הלל ותפילה לשלום המדינה.
בניו-יורק מתקיים מפגן תמיכה בישראל.
 

אשת נח

New Member
החוש המיוחד לחודש אייר ע"פ ספר היצירה הוא המחשבה (ההרהור).
אותיות בשמחה בגימטריה ספירה
ספירת העומר היא האפשרות לעלות בשמחה
ספירה לשון ספיר שמאיר
ואייר לשון אור.
פנימיות ספירת העומר היא הכוח שיש במחשבה לשמח את האדם ולמלא אותו באור.
וכמו שנאמר "חשוב טוב יהיה טוב"
 

אשת נח

New Member
כתבי האר"י , שער המצוות, עמ' א'-ו'
"...גם דע, כי העושה מצוה, אין מספיק לו במה שיעשה אותם,
שהרי מצינו בדברי רז"ל שאמרו: "כל העושה מצוה אחת מטיבין לו, ומאריכין לו ימיו."
(קדושין. ל"ט)
.... והנה אנחנו ראינו כמה וכמה מצות שעושים בני אדם,
ואינם מתקיימים דברי רבותינו ח"ו, בעניין גודל שכרם, אפילו בעולם הזה.
אבל השורש שהכול נשען עליו, הוא, שבעשיית המצוה, אל יחשוב שהיא עליו כמשא,
וממהר להסירה מעליו. אבל יחשוב בשכלו, כאילו בעשותו אותה המצוה, ירויח אלף אלפים דינרי זהב, ויהיה שמח בעשותו אותה המצוה, בשמחה שאין לה קץ מלב ומנפש ובחשק גדול,
כאילו ממש בפועל נותנים לו אלף אלפים דינרי זהב, אם יעשה אותה מצוה.
וזה סוד הפסוק <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>"תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב"</span> (דברים, כ"ח, 47)...
וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון.
ואם יתמיד בזה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש...
ואין עניין זה מתקיים, אלא במי שיודע כוונת התפילה והמצוות,
ומכווין בעשייתם לתקן עולמות העליונים,,,
ואף גם בעסק התורה, אל יחשוב שעוסק בתורה כדי שידע מה שיש בה..."
 

alia1

New Member
ולגבי"וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון."-
מצאנו אצל הבן איש חי(הלכות,שנה א',בראשית)עפ"י האריז"ל,שלבושי אדם ה-1
לפני החטא היו לבושי אור,ולאחר החטא הלבישם ה' ית' כתנות עור.

ההפרש בין אות א' של אור לבין אות ע' של עור-הוא ס"ט(69),כמניין "יגון"
וכמניין "האנחה".ולזה התכוון ר' נחמן זי"ע(ליקו"מ ב',כג'),שיש לחטוף היגון והאנחה
ולהכניסם לתוך השמחה-בכח!כמו שלוקחים אדם עצוב ומר נפש לתוך מעגל הרוקדים,
ומתהפך אצלו העצבות לשמחה,כדברי הנביא(ישעיה לה')-

 

אשת נח

New Member
עצבות ושמחה:
כשאדם בעצבות אין הוא יכול להתעלות.
רק בשמחת הנפש אפשר "לעלות מקטנות ולהתדבק בגדלות".
העצב הוא "מניעה גדולה לעבודת הבורא".
"אם דמעה פותחת שערים - היה הבעש"ט אומר - הרי שמחה הורסת אותם לגמרי"
משום כך התנגד הבעש"ט לסגופים ותעניות הגורמים להחלשת השמחה:
"טוב יותר לעבוד את ה' יתברך בשמחה, בלי סיגופים, כי הם גורמים עצבות
"הבכי'ה היא רעה מאד, שצריך לעבוד את ה' בשמחה"
ובעל "מאור ושמש" אף אומר:
"אילו היו לי עוד שנים להצטרף עמי לבטל התעניתים הייתי מבטל אותם"
 

אשת נח

New Member
שורש המילה שמחה נובע מצמיחה .
(אותיות שי"ן וצד"י מתחלפות מאחר ושתיהן עיצורים של השיניים [ז'ס'צ'ש]).
כך כותב הרש"ר הירש בפירושו לתהלים (פרק סח).
אנחנו באופן טבעי שמחים בכל דבר שבונה אותנו, אז חשים צמיחה.

בעבודת המצוות יש מצב בו אנו נכנסים לשיגרה
ומאבדים מהשמחה
ישנה רק דרך אחת- מלמד אותנו ר' נחמן- בהתחדשות.
אם נצייר בדעתנו כאילו מעולם לא לא התחלנו כלל בעבודת ה',
נוכל לקיים את המצווה בשמחה גדולה.
ציור שכלי שבא להזיז את המחשבות והתחושות שמפריעות לצמיחה באמונה,
ברגע שנסלק את כל מה שאנחנו חושבים ומרגישים,
תתגלה השמחה.
 

alia1

New Member
ל"ג בעמר-יום של הוד בהוד...
ואמר רבנו ז"ל(ליקו"מ,א',י')-על ידי שרוקדים ממתיקים דינים....

וכן אמר(ליקו"מ,א',מט)-שהלב הוא הצייר של המידות.
כמו שאמרו חז"ל(ברכות סא')על הפסוק"וייצר ה' אלקים את האדם"
וייצר-בשני יודין,ביצר הטוב וביצה"ר.
כל אדם הוא הוא בחינת צייר,
והקב"ה נותן לו מכחול וצבעים,
ותפקידו לצייר את ימי חייו,לצייר התמונה ולצבעה.
צייר שמח מצייר תמונה שמחה...........
"טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו"(תהלים קמ"ה)
 
א

אורחים

Guest
בס"ד בר"ה

איזה דיבורים !!!! ... שכוי'יח !!! אשריכם........!!

לעני'ין ה'שמחה..' אם וכבר דובר על השמחה...

רציתי להדגיש עיצה מעשית מרבינו הקדוש ר' נחמן .. וכמו שזעק ר' נתן באחד המכתים ב'עלים לתרופה'

'רק אזמרה!!! רק אזמרה !!! רק אזמרה !!!'

זו העיצה היחידה 'לסחוב' את הדור הזה..

בלי רבינו :D רחת עלינו @=@

אשרינו מה טוב חלקנו !!!!!!! &-&
 

אשת נח

New Member
כח השמחה...
"כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון"(ישעיה נה,יב)
על ידי השמחה ובכוחה - אפשר להחלץ ולצאת מכל הצרות,
ולמעלה מזה - "ובשלום תובלון" - על ידה אפשר להכנס לתכלית השלמות...
האדמו"ר רבי מרדכי צלכוביץ
 

אשת נח

New Member
האדמו"ר הזקן מבאר שהשמחה היא במהותה מציאות נפשית
הטמונה בכל יהודי הבאה לידי ביטוי בשמחה בה':
"גפן נקראת כנסת ישראל שהיא כל כללות נשמות ישראל...
בכל ניצוץ יש בחינת יין המשמח א-להים ואנשים
שהיא בחינת אהבה מסותרת לשמוח בה'...
אלא שהיא מסותרת מאוד כמו יין הנטמן בענבים...
השמחה יכולה להתגלות כאשר האדם יהיה
ב"גובה אמיתי" יכיר את מקומו בעולם
ואי אפשר להוציא אותו כי אם ע"י סחיטה ודריכה בגת...
והוי שפל רוח בפני כל אדם...
ונפשי כעפר לכל תהיה כאסקופה הנדרסת"
 

אשת נח

New Member
לפי ספר "אורחות צדיקים":
השמחה היא מידה יאה לאדם מחמת רוב שלווה בליבו בלי פגע רע,
ואדם המשיג תאוותו, ולא יארע לו דבר המעציב אותו,
בזה יהיה שמח תדיר, ויאירו פניו וזיוו מבהיק
וגופו בריא ואין זיקנה ממהרת לבא עליו כמו שנאמר: "לב שמח ייטיב" (משלי יז, כב).

על שמחת בית השואבה:
על זה נכתב "מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו" (סוכה נא).
מהי אותה השמחה הכ"כ עצומה, שעליה נאמר "מי שלא ראה וכו'"?
ישנם מפרשים (תוס' סוכה נא: ד"ה חד) המסבירים,
שמשם שואבים רוח הקודש
שע"י שאיבת המים, שהיא המצווה,
זכו לרוה"ק. ומוצאים אנו, שכתוב "אין רוה"ק שורה אלא על לב שמח" (סוכה ה', א' ירושלמי).
ואיזהו לב שמח זה
המקיים מצוות.

"אין השכינה שורה לא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה של מצוה" (שבת ל ).
 
חלק עליון